Daftar Final Peserta Training Batch 7 (9-10 Juni 2015)

Diinformasikan Daftar Peserta Training E-Journal Batch 7 (9-10 Juni 2015) yang sudah final (total 19 peserta):

 1. Ns. Agus Sarwo Prayogi, S.Kep., H.H.Kes (saworbali@gmail.com); Nomor Peserta: B131
 2. Fauji Nurdin (kangdensus88@gmail.com); Nomor Peserta: B138
 3. Dra. Rodiah, M.M. (rodhiahdhiah@yahoo.co.id); Nomor Peserta: B154
 4. F.X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak., CA (ktjakrawala@gmail.com); Nomor Peserta: B155
 5. Edy Yunus, S.E. (ameng.dropbox@gmail.com); Nomor Peserta: B159
 6. R. Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA. (ardiansyah260966@gmail.com); Nomor Peserta: B157
 7. Christine Catur Widya, S.E., M.M. (christinewijaya73@yahoo.co.id); Nomor Peserta: B158
 8. Dr. Ir. Agus Zainul Arifin, MM (agusza1808@gmail.com); Nomor Peserta: B150
 9. Lukman Santoso,  M.H (hermeneia_ppsuin@yahoo.com); Nomor Peserta: B160
 10. Nurul Aini, S.Farm., Apt. (aini.nurul.21@gmail.com);  Nomor Peserta: B148
 11. Arifayu Addiena Kurniatri, S.Si. (arifayu.ak@gmail.com);  Nomor Peserta: B149
 12. Nanang Yunarto, M.Si.,Apt. (nayunandesba@yahoo.com);  Nomor Peserta: B152
 13. Dra. Endang Sriyati, (endang.p4ksi@gmail.com) Nomor Peserta: B144
 14. Ofan Bosman, S.Pi., (bosman.ofan@gmail.com) Nomor Peserta: B145
 15. Darwanto, S.Sos. (darwantossos@gmail.com) Nomor Peserta: B146
 16. Sapto Harmoko, SIP (sapto_harmoko@yahoo.com)  Nomor Peserta: B153
 17. Renold Harse Modok, S,Pd., M.Pd. (modokreno@gmail.com)  Nomor Peserta: B174
 18. Syarief Fajaruddin, S.Pd. (syarief.rieffa@gmail.com) Nomor Peserta: B171
 19. Rohmat Purwoko, A.Md. (rohmat.purwoko@gmail.com) Nomor Peserta: B172